LAKOVACie / STrieKACie KABíNY A BOXY

Dodávame lakovacie kabíny ako priemyslové kabíny pre lakovanie vodou riediteľných alebo rozpúšťadlových náterových hmôt , lakovacie kabíny alebo kombinované lakovacie a sušiace kabíny.

PRezrite SI AKTUÁLNu REALIZáciu PRe LAKOVňU HAJDÍK

Komplexné riešenie zahrňuje systém transportu podvesenej dopravy alebo zaváženie do kabíny.

Vozíky do lakovní vyrábame s pohonom manuálnym alebo pneumatickým. Modulová skladba tak umožňuje  prakticky akúkoľvek zostavu na prianie.

Voľbou je i bočné stenové odsávanie v prípade, že nie je možno vykonať podlahové kanály.

Chcete sa presvedčiť o našej profesionalite? Zašlite nám NEZÁVAZNY DOPYT a my Vás budeme ihneď kontaktovať s návrhom riešenia!

NAŠa SPOLoČNOSť MÁ S LAKOVACÍMI KABíNAMI mnohoročné sKúsENOSTI A riešením JE I PROJEKT A DODÁVKA PRACOVIska POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA KľúČ

 • Podľa požiadavku zákazníka a predaných podkladov spotreby farieb je uskutočnený návrh riešení pre dodávku lakovacej alebo kombinovanej lakovacej a sušiacej kabíny
 • Komplexná dodávka vrátane sendvičovej konštrukcie vlastnej kabíny s nadväzujúcim uvedením do prevádzky
 • Skúsenosti "stavby na kľúč" vrátane spodnej stavby a zaistenie projektovej dokumentácie vyjadrením príslušných orgánov štátnej správy
 • Odsávacie steny pre občasné pracovisko striekania farieb
 • Predaj filtračných materiálov "paint stop"
 • Kapsové i stropné filtre pre širokú škálu lakovacích kabín

šTANDARDNé LAKOVACie A SUŠiace KABíNY

 • Pre povrchovú úpravu všetkých dielov, na ktoré sú aplikované rozpúšťadlové i vodou riediteľné náterové hmoty
 • Kabíny i vetracie agregáty sú stavebnicovej konštrukcie
 • Rozmery striekacích boxov podľa priania
 • Skelet je tvorený odľahčenou oceľovou konštrukciou z plechových profilov
 • Výplň tvoria sendvičové panely s tepelnou izoláciou, vyrobené zo žiarom zinkovaného plechu s nástrekom bielej práškovej farby
 • Vetracie jednotky sú vybavené dvoma ventilátormi, výmenníkom pre ohrev vzduchu rôznymi médiami, zvláštnou výbavou môže byť rekuperácia
 • Ďalšou výbavou vetracej jednotky môže byť absorpčný filter s aktívnym uhlím pre zachytenie TOL

U VYŠŠÍCH KONCENTRácií MôŽE Byť VeTRACia JEDNOTKA NAPOJENá NA KATALYTICKú SPAľOVňU

 • Možnosť dodávok technológie "na mieru" pre stenové lakovne a sušiarne
 • Vzduchotechnický medzistrop s filtráciou vzduchu
 • Vybavenie podlahových kanálov viacstupňovou filtráciou
 • Vetracie jednotky rôznych vzduchových výkonov
 • Príslušenstvo - VZT potrubie, komíny pre odvod spalín

LAKOVNe JE MOŽNO VYBAVIť ďALŠÍM PrÍSLUŠENSTVoM:

 • Rôzne manipulačné koľajové plošiny
 • Atypické prídavné vráta kdekoľvek v bokoch kabíny
 • Otváracie otvory vo vzduchotechnickom medzistrope pre prechod žeriavovej mačky
 • Podvesené dopravníky
 • Úprava vzduchu systémom odvlhčovania pre dosiahnutie požadovanej hodnoty relatívnej vlhkosti
 • Zdvíhacie plošiny s pneumatickým pohonom, zdvihom a čelným výsunom Lift(jazda po koľajnici inštalovanej na bočnej stene kabíny)
 • Aplikačná technika (vysokotlakové striekacie pištole do lakovní, rozvody vzduchu)
 • Príručné sklady farieb

Copyright 2021 © Spolmont s.r.o. | Created by Weboo

Nezáväzný dopyt