LAKOVACie KABíNY NA MieRU

NAŠa SPOLoČNOSť JE PrIPRAVENá riEŠIť VAŠE šPECIFICKÉ ZADaNie A zoSTAVIť LAKOVACiu A SUŠiacu KABíNU NA ZáKaZKU S VYUŽITÍM šTANDARDNýCH KOMPONENTov A MODULOVÝCH rAD

Našimi dodávkami sú nielen realizácie lakovacích kabín, ale i dodávky filtračných materiálov do lakovní. Lakovacie kabíny sú individuálnou záležitosťou podľa požiadavku zákazníka a sortimentu dielov povrchovo upravovaných. Špecifikáciu zostavy lakovacích kabín v rozsahu dodania technológie alebo kompletné kabíny vrátane konštrukcie kabíny, s Vami prejednáme osobne. Pre spracovanie ponuky je potrebné zadať nielen celkovú predpokladanú spotrebu farieb, ale i typové označenie farby s technickým alebo bezpečnostným listom pre určenie obsahu sušiny.

PrÍKLAD riEŠENia LAKOVACÍCH KABíN A PRACOVIsko POVRCHOVej ÚPRAVY (Vrátane VYPALOVACej PECE)  

šPECIFICKÉ ZAVÁŽENie VÝROBKov OTvoreným STROPoM LAKOVNe

V prípade, že nemožno využiť klasické podlahové kanály a navrátenie vzdušniny medzistropom, je príkladom riešenia manipulácia s dielami pomocou mostenného žeriavu priamo do lakovacej sekcie kabíny. Vzduchotechnické vykurovacie jednotky sú umiestnené za kabínou a jednotku možno riešiť s priamym nebo nepriamym ohrevom. Najekonomickejšie je použiť horák na zemný plyn.

Copyright 2021 © Spolmont s.r.o. | Created by Weboo

Nezáväzný dopyt